Afbeelding
Pixabay

Putten bouwt tot 2040 zo’n 2.200 nieuwe woningen: ‘mogelijk hoogteaccenten op aantal plekken’

21 maart 2023 om 09:00 Nieuwbouw

PUTTEN In de gemeente Putten worden tot 2040 in totaal 2.200 nieuwe woningen gebouwd. Dat aantal is opgenomen in de omgevingsvisie die ter inzage ligt. Het aantal sluit aan bij de prognoses voor de groei van het aantal inwoners.

Door het college van burgemeester en wethouders wordt gekozen voor inbreiding binnen de bestaande kernen boven uitbreiding. De inbreiding moet wel passen in het dorpse karakter van Putten en mag, zo wordt aangegeven, niet ten koste gaan van de bestaande omgeving. In bestaande woonwijken kan worden gekozen voor het splitsen van woningen of het toevoegen van nieuwe woningen. Het realiseren van hoogteaccenten op een aantal plekken in de kern wordt niet als ondenkbaar gezien.

SPELREGELS

Na het realiseren van de nieuwbouwwijk Halvinkhuizen wil het college in principe geen grote nieuwe uitbreidingslocaties meer. Daarvoor wordt alleen gekozen als de lokale behoefte aan woningen hard stijgt. Gebouwd wordt voor starters en (vitale) ouderen. Het woningbouwprogramma wordt hierop afgestemd. Nieuwe initiatieven voor woningbouw worden getoetst aan de Puttense spelregels: natuur inclusief, energieneutraal, klimaat adaptief, circulair etc.

Waar mogelijk wordt extra ingezet op ontmoeting in de wijken en in het centrum. Uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen. Er wordt kritisch gekeken naar het gemeentelijke voorzieningenniveau. Hierbij wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. Het dorp wordt gezien als de kern voor de primaire voorzieningen. Streven is de maatschappelijke bestemmingen goed te spreiden over het dorp.

WATERLOPEN

De bijzondere landschappelijke variëteit wordt behouden en versterkt. De oude beken en waterlopen in het buitengebied worden hersteld. Binnen de bebouwde kom wordt gekozen voor behoud van de bestaande groenstructuur. Waar mogelijk wordt deze uitgebreid. Binnen de bebouwde kom wordt gewerkt aan ecologisch groen door een rijke variatie aan klimaatbestendige beplanting te kiezen. Dit zorgt voor veel natuurlijke variatie in de natuur waardoor deze ook beter bestand is tegen ziekten en plagen.

Ter hoogte van Veenhuizerveld wordt ingezet op een ecologische recreatieve verbinding. Dit in combinatie met natuurlijke landbouw. Doel is zo natuurgebieden met elkaar te verbinden. Gewerkt wordt aan een toekomst bestendigde vrijetijdseconomie, agrifood en een breed midden- en kleinbedrijf. Deze sectoren worden gezien als beeldbepalend voor Putten.

LANDBOUW

 Ten aanzien van de landbouw wordt gesteld dat Putten een agrarische gemeente blijft. Met aandacht voor boeren die willen blijven boeren en boeren die willen stoppen. Aangegeven wordt dat in 2040 Putten nog steeds bekend moet staan als een leefbare en aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiegemeente. In dat jaar moeten lokale ondernemers binnen de Puttense speerpuntsectoren beschikken over voldoende en kwalitatief geschikte ruimte voor werken.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie