Afbeelding
Donkersgoed Multimedia

Alleen Putten stemt tegen reorganisatieplan veiligheidsregio

15 januari 2020 om 16:32 Politiek

PUTTEN De burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) hebben woensdag gestemd over de reorganisatieplannen die ze zelf hadden opgesteld. Van de 22 gemeenten stemde alleen burgemeester Lambooij tegen het plan. Hij deed dit op uitdrukkelijk verzoek van de Puttense gemeenteraad. De afgelopen tijd was er de nodige commotie over de plannen om te bezuinigen. Brandweer Putten zou hierbij een tankautospuit moeten inleveren. 

Komende maart moet er een nieuw spreiding- en dekkingsplan gereed zijn. Dan pas wordt duidelijk of Putten zijn tweede tankautospuit echt kwijtraakt. In de komende drie tot zes jaar wordt het nieuwe plan stapsgewijs ingevoerd. Mochten er in die periode problemen ontstaan, dan wil de VNOG kijken of en hoe het anders kan. Hiermee kiest het bestuur voor een slagvaardiger organisatie, laat VNOG in een persbericht weten.

,,Berekend op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico's, gebruikmakend van huidige en toekomstige technologie. Daarbij wordt nog meer de samenwerking gezocht met veiligheidsregio's in de buurt, ook grensoverschrijdend in Duitsland en is er een sterkere focus op risicobewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners."

INTENSIEF Bestuursvoorzitter Ton Heerts: ,,De bestuursvergadering van vandaag was voor alle deelnemers intensief. Ik heb veel betrokkenheid gezien bij de burgemeesters en medewerkers. We hebben vandaag ruim de tijd genomen om de toekomstvisie te bespreken en ik ben voor de regio blij met het resultaat."

De VNOG is in Noord- en Oost-Gelderland de organisatie die bij een incident, crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio, van Harderwijk tot Winterswijk. Inzet materieel passend bij regio en ontwikkelingen In de visie voor de komende jaren laat de VNOG zich leiden door hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico's. Zo kent de regio veel natuur, agrarisch en recreatief gebied, worden er veel (grote) evenementen georganiseerd, herbergt het vele recreanten en telt het diverse zorginstanties. Daarnaast zal de regio steeds meer te maken krijgen met een toename van toeristen op het water en in de natuurgebieden, en de impact van de energietransitie en klimaatverandering (overstromingen en extreme droogte in natuurgebieden). De VNOG adviseert ook de 22 gemeenten in de regio bij veranderende regelgeving, zoals de nieuwe omgevingswet.

,,We moeten reëel zijn: de tijden zijn veranderd. Gebouwen, woningen en natuurgebied zijn in de loop der jaren steeds brandveiliger geworden. Ook is met de huidige technologische ontwikkelingen wat betreft het opsporen en bestrijden van incidenten steeds meer mogelijk", aldus Ton Heerts.

,,Dat betekent dat we kritischer moeten kijken naar de inzet van het huidig materieel. Er is minder rubber en metaal nodig en we moeten meer investeren op innovatie, vakbekwaamheid, risicobewustzijn en aandacht voor zelfredzaamheid", vult directeur Diemer Kransen aan. ,,Mooie voorbeelden van zelfredzaamheid uit onze regio hiervan zijn het trainen van burgerhulpverleners in Elburg en het project 'Leefsamen Achterhoek' met de slimme rookmelder met sensoren. Met dit project is zelfs een tweede plaats bij de 'European Fire Safety Award 2019' behaald. Wij willen dit soort projecten blijven uitvoeren."

Efficiëntere spreiding van materieel over de regio. Naast investeren in zelfredzaamheid en risicobewustzijn bij inwoners en recreanten wil de VNOG investeren in goed opgeleide en getrainde medewerkers en vrijwilligers voor een optimale voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening. Hulpdiensten kunnen sneller en adequater optreden als zij over de juiste informatie beschikken, zoals een brandrisicoprofiel en inzicht in de beschikbare zorgcapaciteit. Daarom is de toekomstige inzet nog meer gericht op een sterke informatiepositie. Met efficiënt ingerichte hulpverleningsposten, die onderling nauw samenwerken lukt het om bij toekomstige incidenten, rampen of crises slagvaardiger en daadkrachtiger te kunnen optreden.

BETAALBAAR ,,Op dit moment staan bij aantal posten in de regio meerdere hulpvoertuigen die slechts een enkele keer op jaarbasis worden ingezet", licht Diemer Kransen, directeur van de VNOG toe. ,,Jaarlijks betaalt de samenleving het onderhoud en de afschrijving hiervan. Als bij een brand een tweede tankautospuit nodig is, wordt er met deze visie straks een beroep gedaan op omliggende kazernes. Met een efficiëntere spreiding van het materieel over de regio, zorgt de VNOG ervoor dat bij een brand een tweede voertuig altijd binnen de norm ter plaatse is. Dat doen wij verantwoord, volgens de wettelijke normen en houden de hulpverlening zo voor iedereen betaalbaar. Als veiligheidsregio kunnen wij het ons niet veroorloven te marchanderen met de veiligheid van onze inwoners en recreanten."

Naast een efficiëntere verspreiding van het materiaal schaft de veiligheidsregio voor bestrijden van natuurbranden negen lichtere en wendbare voertuigen aan die in bosachtige gebieden en op heide beter en sneller uit de voeten kunnen dan de huidige zwaardere voertuigen. Financieel gezonde organisatie Aanleiding voor de toekomstvisie waren de oplopende kosten bij de veiligheidsregio. Bij ongewijzigd beleid zou het financieel tekort structureel oplopen. Kransen:

,,Dit vroeg om maatregelen en een andere visie in onze regio op hulpverlening bij brand, incidenten en crisissituaties om onze organisatie financieel gezond te houden. Maar zonder dat de veiligheid van onze inwoners en recreanten hierbij in het geding komt. We blijven immers doorgaan met het uitvoeren van onze primaire taken, namelijk het voorkomen en bestrijden van incidenten, rampen en crisis. We gaan daarbij verantwoord, innovatief en veilig aan de slag om de VNOG toekomstbestendig te maken."

Na het vaststellen van de toekomstvisie wordt deze uitgewerkt in een implementatieplan. Hierin worden de investeringen en besparingen opgenomen die de komende jaren gefaseerd worden uitgevoerd. De VNOG verwacht het implementatieplan eind januari te kunnen afronden waarna deze wordt verwerkt in de concept programmabegroting 2021- 2024. Deze wordt ter zienswijze voorgelegd bij de gemeenteraden, evenals het vierjarige regionale beleidsplan waarin de uitgangspunten uit de toekomstvisie worden geborgd. Hiermee is de toekomstvisie het fundament waarop de VNOG de komende jaren verder bouwt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie