Aart van Dusschoten
Aart van Dusschoten Tim van Donkersgoed

Bezwaren tegen wooncomplex Postweg

18 februari 2022 om 11:54 Religie

PUTTEN De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten en het Puttens Historisch Genootschap hebben kennis genomen van het burgerinitiatief met betrekking tot het realiseren van een twaalftal seniorenwoningen op het perceel Postweg 58 en beide stichtingen zijn van mening dat het niet past om in dit waardevolle gebied een wooncomplex te realiseren.

De beide stichtingen hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad van Putten om hun reactie te geven op dit burgerinitiatief. Met de wens dat de raad deze reactie bij de besluitvorming zal betrekken.

,,Wij hebben grote bezwaren tegen het betreffende plan, omdat het perceel Postweg 58 zelf niet aangewezen is als Natura 2000 gebied, echter het perceel wordt aan de west-, noord,- en oostkant wel door dit gebied begrensd. Dat geeft al aan dat het perceel in een waardevol en kwetsbaar gebied ligt dat door Rijksbeleid wordt beschermd. Ook direct naast een Natura 2000 gebied bouwen heeft negatieve uitstralingseffecten op dat gebied en geeft verstoring van de natuurwaarden”, legt Aart van Dusschoten, voorzitter van de Stichting Natuur- en milieubescherming Putten, uit. ,, Het perceel ligt tevens in het gebied dat in de Structuurvisie 2030 is aangemerkt als Veluwemassief. Het beleid voor dit gebied is gericht op het behoud, en waar mogelijk het versterken, van de aanwezige natuur- en landschapswaarden.”

Van Dusschoten vervolgt: ,,In het burgerinitiatief wordt gesuggereerd dat de bouw van de seniorenwoningen, via een vijftal verhuisbewegingen, een doorstroming tot stand zal brengen die er toe zal leiden dat in de huisvesting van jongeren en starters wordt voorzien. Dit lijkt op papier een goed plan, maar in de praktijk zal dit, naar onze mening, anders uitpakken.”

,,Het Putterbos vervult een belangrijke functie als uitloopgebied. Voor de bewoners van de aangrenzende woongebieden. Door de omwonenden en bezoekers wordt het Putterbos zeer gewaardeerd vanwege zijn vele en waardevolle natuur, zijn historie, de vele grafheuvels, zijn flora en fauna en zijn karakteristieke Boschhuis. De realisering van de in het burgerinitiatief genoemde plannen zal zeker leiden tot precedentwerking. Verder zullen weer veel bomen moeten worden gekapt. Het plan zal de nodige verkeersbewegingen met zich meebrengen, een deel van de Postweg zal verhard moeten worden en parkeer- en nutsvoorzieningen zullen moeten worden aangelegd.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie