Wijnand Kooijmans

Het Puttense college van burgemeester en wethouders vindt een woonfunctie op de betreffende locatie gewenst. Mede omdat een aantal bouwwerken worden gesloopt en de paardenbakken en parkeerplaatsen verdwijnen. Wel worden voorwaarden gesteld aan de maximale inhoud van de woning en de oppervlakte van de bijgebouwen.

[BEPLANTING] Ten aanzien van de  beplanting geeft het college aan het fijn te vinden dat nieuwe beplanting wordt aangebracht. Wel wordt gevraagd inheemse soorten te gebruiken omdat deze goed passen in de omgeving. Omdat oude gebouwen worden gesloopt moet eerst onderzocht worden of hier vleermuizen verblijven. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van de aanvrager. Ook moet worden bekeken of onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en de mogelijke verontreiniging van de grond.

Aan het verzoek de recreatieve bestemming van een perceel aan de Krachtighuizerweg te wijzigen wil het college op dit moment niet meewerken. Het gaat om het bestemmen van de beheerderswoning als reguliere woning en de bouw van een extra woning. Zo wordt de plek van de nieuw te bouwen woning niet akkoord gevonden en mogen er niet, zoals voorgesteld, sloopmeters uit de recreatieve sector worden ingezet. De sloopmeters mogen alleen uit de agrarische sector komen. Binnen de verblijfsrecreatie sector geldt er geen sloopmeter registratie dan wel handel.

[HAAKS] Een gevraagd bijgebouw van driehonderd vierkante meter is ook niet mogelijk en staat ook haaks op de doelen uit de gebiedsvisie voor Krachtighuizen. Het principeverzoek is, naar het oordeel van het college, ook niet voorzien van een goed landschappelijke inpassingsplan.

Het college ziet wel mogelijkheden maar dan moet met een nieuw in te dienen plan meer rekening worden gehouden met de doelen uit de gebiedsvisie en de reguliere maatvoeringen uit het bestemmingsplan.