Voorbereidingen voor nieuw bestemmingsplan Westelijk Buitengebied

16 april 2012 om 00:00 Nieuws

Bij de actualisatie wordt ook opnieuw gekeken naar de bestemming van bepaalde percelen. Waar nodig wordt de bestemming aangepast. Ook bepaalde beleidsaspecten worden kritisch bekeken.

PUTTEN - De gemeente Putten wil het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied actualiseren. Het geldende bestemmingsplan Westelijk Buitengebied uit 2006 - inclusief reparatieplan uit 2011 - wordt daarbij aangepast aan de huidige eisen vanuit de wet- en regelgeving. Het bestemmingsplan moet daarbij onder andere voldoen aan bepaalde digitale standaard vereisten.

Plangebied

Het plangebied voor het nieuwe bestemmingsplan komt grotendeels overeen met het plangebied van het geldende bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. Kort gezegd gaat het om het gehele buitengebied van de gemeente Putten, met uitzondering van het oostelijk buitengebied (het bosgebied en Koudhoorn) en Krachtighuizen. Voor Krachtighuizen en Oostelijk Buitengebied worden momenteel aparte bestemmingsplannen opgesteld.

Visiedocument

Voor de beleidsaspecten is eerst door het college van burgemeester en wethouders een visiedocument opgesteld. Dit visiedocument geeft de kaders aan voor het nieuwe bestemmingsplan. Hierbij worden bepaalde regelingen nog eens kritisch bekeken, bijvoorbeeld het beleid voor paardenbakken, bedrijf aan huis, bijgebouwen bij woningen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, schuilstallen, nieuwe landgoederen en duurzame energie. Het visiedocument bevat nog geen bestemmingsplankaart; er staat nog geen informatie op perceelsniveau in.

Milieu Effect Rapport

Een Milieu Effect Rapport (MER) wordt opgesteld voor activiteiten, die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Een MER kan nodig zijn voor een concrete uitbreiding van bijvoorbeeld een bepaald agrarisch bedrijf, maar er kan ook een zogenaamde 'plan MER' nodig zijn voor bijvoorbeeld een bestemmingsplan. In een plan MER wordt onderzocht wat de algemene milieugevolgen zijn van het plan. Daarbij is ook natuurwetgeving van belang. De gemeente is verplicht een MER op te stellen en de uitkomsten hiervan te betrekken in het bestemmingsplan.

In het huidige bestemmingsplan Westelijk Buitengebied zit nog onbenutte ontwikkelingsruimte voor veehouderijen. De onbenutte ontwikkelingsruimte geldt in het kader van de Natuurbeschermingswet als nieuw ten opzichte van de feitelijke huidige situatie. Voor het bestemmingsplan is daarom een MER opgesteld (met Passende Beoordeling).

Het MER richt zich met name op de uitbreidingsmogelijkheden van de (intensieve) veehouderij en de stikstofdepositie op de natuurgebieden die deze uitbreidingen tot gevolg kunnen hebben. Er is daarbij gerekend met verschillende scenario's.

De uitkomsten van het MER zijn verwerkt in het visiedocument. Het MER heeft consequenties voor de uitbreidingsmogelijkheden voor agrariërs. Uit het MER blijkt dat de huidige ontwikkelruimte voor agrariërs die in het geldende bestemmingsplan zit, niet ongewijzigd in stand kan blijven. In het visiedocument wordt een voorstel gedaan voor een nieuwe regeling.

Informatieavond

Op donderdag 26 april 2012 wordt in de trouwzaal van het gemeentehuis een informatieavond gehouden over het visiedocument en de uitkomsten van het MER. Deze informatieavond is bedoeld voor alle belangstellenden, zoals de bewoners uit het buitengebied. Op de informatieavond zullen tevens commissie- en raadsleden aanwezig zijn.

De avond begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Eerst wordt een presentatie gegeven over het visiedocument en de procedure (tot circa 20.00 uur). Daarna is er kort gelegenheid tot het stellen van vragen over de presentatie. Aansluitend is er de mogelijkheid om over verschillende onderwerpen nader geïnformeerd te worden en een reactie te geven. De informatieavond duurt tot circa 21.30 uur.

Indienen reacties

Het visiedocument ligt van 19 april tot 11 mei 2012 ter inzage in het gemeentehuis en is tevens in te zien via de gemeentelijke website www.putten.nl. Belangstellenden kunnen vóór 11 mei 2012 een schriftelijke reactie op het visiedocument indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Verdere procedure

Het college van burgemeester en wethouders zal na de terinzagelegging van het visiedocument de ingediende reacties verwerken. Het visiedocument, inclusief de ingediende reacties, wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. De commissie Ruimtelijke Zaken zal in juni over het visiedocument vergaderen. Naar verwachting zal het visiedocument vervolgens in juli in de gemeenteraad behandeld worden. Hierna wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over het visiedocument kan contact worden opgenomen met mevrouw I. Steunebrink, telefoonnummer (0341) 359 768. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie