Afbeelding
© Tim van Donkersgoed

Gemeentebegroting Putten op orde, maar wel met een aantal onzekerheden

28 september 2020 om 09:45 Politiek

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders heeft een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. ,,De begroting is in balans en er is in beperkte mate ruimte voor nieuw beleid”, aldus wethouder ’t Jong van Financiën. Tegelijk is er de komende jaren ook veel onzeker, laat het college weten. “De structurele impact van de coronacrisis is nog lastig in te schatten. Ook zijn wij als gemeente in afwachting van een herijking van het gemeentefonds. Dat maakt de voorliggende begroting toch vooral een momentopname.”

Woningbouw geldt volgens het college ook de komende jaren als topprioriteit. ,,Na jaren van plannen maken hebben wij de vaart er nu behoorlijk in. Wat ons betreft blijft dat de komende jaren zo. Wij bouwen verder in Rimpeler, terwijl wij in 2021 de ontwikkelingsvisie voor Putten Zuid vaststellen”, zegt ‘t Jong.

DOORBOUWEN Het college streeft ernaar om, na de voltooiing van Rimpeler, in een keer door te kunnen bouwen. Naast de nieuwbouwlocaties Rimpeler en Putten Zuid, richt het college zich de komende jaren onverminderd op de mogelijkheden om op bestaande locaties te kunnen ‘inbreiden’. Ook krijgen Hillary en Goorzicht een woonbestemming en wordt onderzocht waar zogeheten flexwoningen gebouwd kunnen worden.

CENTRUMPLAN De uitvoering van het centrumplan loopt volgens planning, zo geeft het college aan. ,,Vorig jaar openden wij het vernieuwde gemeentehuis. Op dit moment wordt voortvarend gewerkt aan de herinrichting van het Fontanusplein en het Kerkplein. Die worden begin 2021 opgeleverd”, zo geeft verantwoordelijk wethouder Koekkoek aan. ,,Vervolgens starten wij met de herinrichting van de winkelstraten. Wij verwachten dat wij daarmee klaar zijn rond de jaarwisseling van 2021/2022.”

TOEGANGSLOKET Het uitvoeren van het vorig jaar vastgestelde Meerjarenplan Samenleving staat de komende jaren centraal binnen het sociaal domein. Het streven van het college is om te komen tot een meer eenduidige structuur. Zo wordt er ingezet op één toegangsloket en op het bundelen van activiteiten van organisaties. ,,Daarbij is het onze ambitie om met name in te zetten op preventie”, zegt verantwoordelijk wethouder Koops. De wethouder verwacht verder dat ook Putten de maatschappelijke effecten van het coronavirus de komende jaren gaat voelen. ,,Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen en mogelijk tot aanpassing van beleid.”

DUURZAAMHEID De gemeente wil verder ambitieus blijven op het gebied van duurzaamheid. Samen met de omliggende gemeenten wordt nadere invulling gegeven aan de Regionale Energiestrategie (RES). Ook komt er een gemeentelijke Transitievisie Warmte en worden de eerste wijkuitvoeringsplannen opgeleverd. ,,Wij gaan op dit vlak van denken naar doen. Als gemeente proberen wij daarbij het goede voorbeeld te geven”, zegt Koops. ,,Streven is om zoveel mogelijk van het maatschappelijk vastgoed ‘van het aardgas’ af te halen.” Verder zet de gemeente onverminderd in op alternatieve vormen van grootschalige energieopwekking. ,,Wij hopen ook de komende jaren vanuit de samenleving mooie initiatieven te ontvangen,” zegt de wethouder. 

OMGEVINGSWET Het college wil in 2021 vol inzetten op de Omgevingswet die, naar verwachting, per 1 januari 2022 ingaat. ,,Dat is een belangrijke, maar nu ook nog abstracte wet. Om die reden willen wij de komende tijd alvast gaan werken ‘in de geest’ van de nieuwe Omgevingswet. Dat gaan wij doen aan de hand van pilots. Denk daarbij onder andere aan de gebiedsvisie voor Steenenkamer”, zo geeft wethouder ’t Jong aan. Ook spreekt het college in de begroting het voornemen uit om een start te maken met het Omgevingsplan.

WIJKGERICHT Het college doet daarnaast het voorstel aan de raad om de komende jaren extra in te zetten op wijkgericht werken. Ook wordt onverminderd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie.

Op de tarieven voor de OZB, de afvalstoffen- en rioolheffing, de forensen- en toeristenbelasting, de begraafrechten en de leges wordt conform de afspraken een indicatie van 2,2 procent toegepast. 

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie