Gemeenteraad Putten 2022 - 2026.
Gemeenteraad Putten 2022 - 2026. Gemeente Putten

De gemeenteraad van Putten is gevraagd na het zomerreces in te stemmen met ‘verplicht onderdeel’ omgevingsvisie

27 juni 2023 om 09:00 Politiek

PUTTEN De gemeenteraad van Putten mag het komende zomerreces gebruiken om een standpunt in te nemen rond de opgestelde omgevingsvisie Putten 2040. Na het zomerreces wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de gewijzigde visie. Aanleiding voor de wijzigingen waren de tientallen zienswijzen die tegen de oorspronkelijke visie waren ingesteld.

De visie geeft de kaders weer rond het behoud en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving tot 2040. De visie wordt gezien als een belangrijke stap die moet worden gezet richting de invoering van de omgevingswet 1 januari 2024. ,,De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingsweg voor de gemeente”, zo zegt wethouder Ewoud ‘t Jong.

KADERS

In de visie zijn de kaders opgenonomen voor de beoordeling van de plannen die de gemeente zelf heeft. Maar ook voor de plannen en initiatieven van inwoners en ondernemers.  Om een breed draagvlak te creëren is een uitgebreid participatieproces doorlopen. 

In de gewijzigde visie komt, zo zegt de wethouder, het agrarische karakter van Putten beter tot zijn recht. Dit is volgens hem een gevolg van de inspraak van agrariërs. De indieners van zienswijzen worden de komende tijd persoonlijk beantwoord door het college.

WONINGBOUW

In de visie is opgenomen dat tot 2040 in Putten 2.200 woningen worden gebouwd in de gemeente. Dat aantal is gebaseerd op de groei van het aantal inwoners. Na Halvinkhuizen wordt er in principe geen nieuwe grote uitbreidingslocatie meer aangewezen. Gekozen wordt voor uitbreiding binnen de bestaande kernen. De uitbreiding binnen de bestaande kernen moet dan wel passen binnen het dorpse karakter van Putten en mag niet ten koste gaan van de bestaande omgeving. Het splitsen van woningen kan worden toegestaan, maar ook wordt niet uitgesloten dat er hoger gebouwd gaat worden.

INITIATIEVEN

Nieuwe initiatieven voor woningbouw worden getoetst aan de Puttense spelregels. Woningen moeten natuurinclusief zijn, energieneutraal, klimaatadaptief en circulair etc. Met name wordt gebouwd voor starters en (vitale) ouderen. 

In de visie is ook opgenomen dat oude beken en waterlopen in het buitengebied worden hersteld. Waar mogelijk wordt gekozen voor uitbreiding van bestaand groen binnen de bebouwde kom. Er wordt daarnaast klimaatbestendige beplanting aangebracht. Dat moet zorgen voor veel natuurlijke variatie in de natuur waardoor deze in de toekomst ook beter bestand is tegen ziekten en plagen.

VERBINDEN

In het plan is verder opgenomen dat ter hoogte van Veenhuizerveld wordt ingezet op de realisering van een ecologische-recreatieve verbinding. Het doel is om natuurlijke landbouw en natuurgebieden op deze wijze met elkaar te verbinden. De bijzondere landschappelijke variëteit moet behouden blijven, zo is in de omgevingsvisie opgenomen, en daarbij waar mogelijk worden versterkt.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie